۱ . واحد نمونه صنعتی استان سال ۹۶
۲ . واحد نمونه صنعتی استان سال ۹۵
۳ . واحد نمونه صنعتی استان سال ۹۴
۴ . سه دهه مدیریت جهادی در عرصه تولید سال ۹۴.
۵ . کارآفرین برتر استان سال ۹۳.
۶ . واحد کارآفرین سازمانی برتر استان صنعتی در سال ۹۲.
۷ . واحد نمونه کشور در سال ۹۲.
۸ . شرکت منتخب صنایع و خدمات سبز ملی در سال ۹۱.
۹ . مسئول فنی کیفی برتر ملی و استانی در سال ۹۰.
۱۰ . واحد نمونه کیفی ملی و استان از طرف موسسه استاندارد تحقیقات ایران در سال ۸۸.
۱۱ . کارفرمای نمونه استان در سال ۸۷
۱۲ . واحد نمونه صنعتی استان در سال های ۷۸-۸۱-۸۵-۸۷.
. ۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۴ های سال در استانی برتر کارآفرین . ۱۳
۱۴ . مدیر نمونه ملی در سال ۸۹.
۱۵ . واحد نمونه استادارد کشوری در سال ۸۹.
۱۶ . واحد تحقیق و توسعه برتر در سال ۸۹.
۱۷ . کارآفرین ملی در سال ۹۰
۱۸ . منتخب جایزه بهترین نام تجاری توسط باشگاه رهبران تجاری اروپا در اجلاس ایتالیا .
۱۹ . منتخب جایزه های تندیس طلائی کیفیت از اجلاس BID در سا لهای ۲۰۰۳ لندن ، ۲۰۰۴ نیویورک و ۲۰۰۵
میلان .
۲۰ . تولید کننده نمونه در قطب تولید شیرینی و شکلات کشور (استان آذربایجانشرقی) در سال های ۱۳۷۸ ،۱۳۷۷،
۱۳۸۸، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۱