• نشان استاندارد ایران

  • استاندارد سیب سبز

  • گواهی نامه حلال

  • گواهی نامه HACCP

  • گواهی نامه ISO 9001

  • گواهی نامه ISO22000