ارزش های رهبران ، مدیران و کارکنان آی سودا :

.
۱- به برتری عشق می ورزند و از دیوان سالاری متنفرند .
۲- گوششان برای شنیدن پیشنهادها و اندیشه ها از سوی هرکس باز است و به پیروزی پایدار پایبندند .
۳- گسترده می کوشند ، هدفهای پرچالش بر می انگیزند ، به پیشرفتها پاداش می دهند و به حساب پس دهی و تعهد پایبند هستند .
۴- به کیفیت جاندار ، کاهش هزینه ها و شتاب ورزی به عنوان امتیاز رقابتی می نگرند .
۵- با اعتماد به نفس ، همگان را در کار مشارکت می دهند و با حالتی بدون مرز رفتار می کنند .
۶- یک دیدگاه روشن ، ساده و واقعگرایانه می آفرینند و پیوسته آنرا با دیگران در میان می گذارند .
۷- از نیروی سرشاری برخوردارند و توان نیرو دهی به دیگران را نیز دارند.
۸- دگرگونی را به چشم فرصت می نگرند ….. نه تهدید .